• EcoMet / AutoMet


  • 203mm, 254mm or 305mm diameter table tops
  • Variable working speed
  • LED lighting workspace
  • Manual or semiautomatic mode
  • Individual or load centers

  read more >>

 • Foundry Master PRO


  • Opseg talasnih dužina 130nm – 800nm
  • Mogućnost analize N u čeliku i P u aluminijumu
  • Mala potrošnja argona
  • Jet-stream tehnologija za analizu uzoraka kompleksnih geometrija

  read more >>

 • ELCOMETER 456


  • Invertni metalografski mikroskop
  • Trinokularna glava
  • 6v 20W halogena lampa
  • Kretanje postolja 50x40 mm

  read more >>

 • SCORPION


  • Samohodno vozilo na daljinsko upravljanje
  • 50m domet
  • 8h rada sa jednim punjenjem
  • Rotirajuća sonda za suvo merenje, 5MHz

  read more >>

Distribution Agreement

10.07.2014 - We have signed new Contract with company ITW and became exclusive distributor of Buehler`s and wilson`s products in territory of Serbia (included Kosovo), Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Albania.

Success Story

01.05.2014 - During May 2014. We have delivered equipment for metallography lab in company Kovacki Centar d.o.o. Valjevo.

Oprema i potrošni materijali za:

METALOGRAFIJA / PETROGRAFIJA
Metalografija je metoda ispitivanja materijala kod koje se čini vidljivom struktura materijala optičkim sredstvom, mikroskopom, te se onda opisuje kvalitativno ili kvantitativno.

OPTIČKA EMISIONA SPEKTROSKOPIJA

Kod metode ispitivanja materijala Optičkom Emisionom Spektrometrijom, atomi u uzorku se pobuđuju energijom koja dolazi od varnice formirane između uzorka i elektrode. Energija varnice izaziva elektrone u uzorku da emituju svetlost koja se konvertuje u spektralni obrazac. Merenjem talasnih dužina i intenziteta u ovom spektru, OES analizatori Oxford Instrumentsa mogu da izvrše kvalitativnu i kvantitativnu analizu sastava materijala sa velikom preciznošću.


RADIOGRAFIJA

Radiografija je najšire usvojena i najčešće korišćena NDT metoda.
Metoda uključuje upotrebu prodirućih X ili gamma zraka kako bi se ispitalo eventualno oštećenje materijala snimljeno na odgovarajućem industrijskom filmu. Rentgentske cevi ili radioaktivni izotopi se koriste kao izvori radijacije.
ISPITIVANJE MAGNETNIM ČESTICAMA

Ispitivanje magnetnim česticama je široko usvojena metoda bez razaranja za ispitivanje površinskih i podpovršinskih (dubine 2-4 mm) pukotina.
ISPITIVANJE PENETRANTIMA

Ispitivanje tečnim penetrantima je tradicionalna metoda bez razaranja za ispitivanje površinskih oštećenja kao što su pukotine i poroznost na ispitnim uzorcima s neporoznim površinama.
ISPITIVANJE MATERIJALA ULTRAZVUKOM

Ispitivanje tečnim penetrantima je tradicionalna metoda bez razaranja za ispitivanje površinskih oštećenja kao što su pukotine i poroznost na ispitnim uzorcima s neporoznim površinama.
ISPITIVANJE PREVLAKA I BETONA, DETEKCIJA ARMATURE I METALA
.
ELCOMETER uređaji za merenje debljine prevlaka, klimatskih parametara, poroznosti i adhezije kao i ceo spektar instrumenata za određivanje fizičkih parametara prevlaka.
RAZNI MERNI I KONTROLNI UREĐAJI

Osim gore navedenih uređaja firma Trimid nudi još i ceo spektar instrumenata za razna vrsta merenja i kontrole.